CZSKEN

Jak pečovat o svůj image

Osobní image je jedním z důležitých faktorů, které ovlivňují postup ve společnosti i uplatnění mimo její organizační rámec. Usilovná a svědomitá práce, spolehlivost a včasné plnění úkolů samy o sobě nezaručují úspěšnou kariéru. Dobrá práce je to, za co jste placeni. Jak daleko to dotáhnete a jak úspěšní budete, o tom rozhoduje také osobní image a také, jak viditelní v organizaci budete. Odpovědni za svou kariéru jste Vy, ne společnost, ve které pracujete. Dynamická a úspěšná společnost umožní svým zaměstnancům projevit své schopnosti a nadání. Je ale jenom na Vás, jak konkrétní podmínky využijete.

Pokud získáte žádoucí profesionální image, doplníte svůj životopis a seznam dosažených úspěchů o faktor, který podpoří to, co o Vás říkají písemné materiály. Existuje mnoho důvodů, proč je osobní image tak významný pro rozvoj kariéry:

 • Osobní styl ovlivňuje rozhodování lidí, kteří mají na Váš postup vliv.
 • Všichni lidé do určité míry věří tomu, co vidí.
 • Obecně mají lidé málo času a spoléhají na první dojem.
 • O úspěchu si rozhoduje každý sám a dosáhnout ho vyžaduje, aby se každý choval jako vyslanec své profese a společnosti.
 • Váš osobní styl Vás odlišuje od ostatních.

Jak již bylo zmíněno, osobní styl a jeho působení na lidi je jedním z důležitých faktorů Vaší kariéry. To, jak docilujete požadovaných výsledků, jak se oblékáte, jak se chováte k druhým lidem, Váš vztah ke kolegům i k zákazníkům, ovlivňují Váš postup ve společnosti i mimo ni.

 • Schopný finanční ředitel je důležitý pro každou společnost. Jeho neschopnost jednoduše a srozumitelně artikulovat svá doporučení však může jeho přínos podstatně znehodnotit. 
 • Pověst člověka s diskriminačním přístupem ke svým podřízeným může významně zabrzdit Váš postup a to i tehdy, jsou-li vaše výsledky vynikající. Manažerské pozice jsou totiž spojeny nejen s odpovědností za dosahované výsledky, ale také za řízení lidí.
 • Být vynikajícím manažerem i odborníkem ve svém oboru Vám může být málo platné, pokud nedbáte o svůj vzhled, o oděv a o svou hygienu. Lidé se totiž budou kontaktu s Vámi pravděpodobně vyhýbat.

Schopnost dělat svou práci dobře Vám možná zajistí dlouhodobé zaměstnání (i když ani to není jisté), na postup ve společnosti to však obvykle nestačí. Ve většině oborů 75% toho, co děláte, reprezentuje určité povinnosti a zodpovědnosti, zatímco 25% je věcí vašeho osobního stylu. Schopnost zdůraznit těchto 25% je cestou k tomu, abyste se lépe prosadil.

V následujících řádcích se dozvíte, jak Váš osobní styl, poznání sebe sama i kultury Vaší společnosti ovlivňuje Vaše profesionální vystupování, motivaci, a jak může naopak negativně ovlivňovat dosažení Vašich úspěchů.

Chcete-li být úspěšní, potřebujete mít ve srovnání s ostatními „něco navíc“ - osobní styl, image a charisma. Těmi musíte svým kolegům, zákazníkům i konkurentům dávat najevo, kdo jste, o co usilujete, co respektujete a jakými pravidly se řídíte Vy i Vaše společnost. Tyto informace musíte účinně a nepřetržitě sdělovat všem a každý den své profesionální kariéry, aniž byste přitom ustupovali ze svých zásad, ztráceli svou identitu nebo smysl pro humor.

Reakce na Váš image a osobní styl se budou lišit na různých místech a v různých fázích Vaší pracovní kariéry. Osobní styl by měl co nejvíce odpovídat charakteru společnosti, ve které pracujete. Dobře zavedená účetní firma se bude pravděpodobně orientovat na konzervativní styl, odpovídající tradičním zákazníkům, kteří tvoří základ její klientely. Tento firemní stereotyp může tak přinejlepším narušit marketingový manažer - případný kreativní, okázalý styl je v jeho případě přijatelný vzhledem k obchodní a reprezentativní úloze, kterou má.

Soulad Vašeho osobního stylu a společnosti, ve které pracujete.

Každá práce zahrnuje dvě poměrně odlišné složky: „ vystoupení na scéně “ a „ neviditelnou dřinu za jevištěm“. Přesto nemůže jedna bez druhé existovat. Zatímco laboratorní výzkum patří k té méně viditelné části, prezentace jeho výsledků interním nebo externím klientům je ústřední a viditelnou rolí. Máte jasno čemu dáváte přednost? Každá z těchto dvou složek, jakkoliv se odlišují, vyžaduje soulad osobního stylu, cílů a ambicí na straně jedné a stylu společnosti, její etiky a možností které Vám poskytuje, na straně druhé.

Význam osobního stylu nejlépe oceníte, uvědomíte-li si, že každý člověk má určitý image. Osobní image je obraz každého z nás. Nelze ho nemít. Bez ohledu na to, zda jste s ním spokojeni, nebo ne, druzí vidí vždy to, co jste se jim rozhodli ukázat. Jedná se o kombinaci neměnných a proměnlivých faktorů. Zatímco fyzické rysy a temperament jsou geneticky založeny a jsou do jisté míry nezměnitelné, například způsob chůze, sezení a držení těla je možné je v rámci vymezeném konkrétními podmínkami a temperamentem ovlivnit tréninkem. To, jak se oblékáte je v první řadě výsledkem osobního rozhodnutí a volby.

Nehoda, úraz, nemoc nebo nepřetržité působení určitých faktorů mohou samozřejmě změnit stav existující na počátku života. V rámci těchto omezení může ovšem každý rozhodovat o tom, jak bude vypadat. Výsledek tohoto rozhodnutí prozrazuje, za koho se považujete, co chcete, či čemu věříte. Protože nemůžete nikomu zabránit vyložit si tím nebo oním způsobem Váš vzhled, měli byste se snažit vyvolat dojem, kterým chcete působit.

Váš osobní image je obraz, který propaguje to, co je uvnitř. Neměli byste přitom zapomenout, že součástí image je i příslib, že to, co je inzerováno – dovednosti, kompetence a hodnoty, bude také poskytnuto. Zamyslete se proto, co chcete touto cestou ostatním sdělit a co jim chcete současně nabídnout. Každý člověk je něčím charakteristický, v jeho osobnosti existuje něco, co ho odlišuje od ostatních a podle čeho je možné jej rozpoznat. Toto „něco“ by mělo být zřejmé z jeho osobního stylu.

Pokud Váš osobní styl není v souladu se stylem Vaší společnosti, může se to negativně promítnout do Vašeho působení a postupu. Například, je-li na Vašem pracovišti normou nosit tmavý konvenční oblek, ale jeho nošení ve Vás vyvolává pocit, že to omezuje Vaše společenské kontakty nebo kreativitu, je nutné zvážit cenu možného kompromisu.

Získaný a vyžadovaný image

Lidé si často vytvářejí úsudek o druhých, aniž by je viděli nebo se s nimi setkali, pouze na základě toho, co o nich zaslechli nebo se jinak dozvěděli od jiných lidí. Tyto představy často vycházejí z toho, co si dotyční myslí o určité profesi, společnosti nebo oddělení. Přeneseny na konkrétní podmínky mohou tyto představy vypadat například takto: “v útvaru prodeje je každý zvyklý si dělat co chce, není tam žádný řád a nedá se s nimi spolupracovat “.

Své pověsti, ať již odpovídá skutečnosti nebo ne, můžete využít ve svůj prospěch. Představte si, že Vás ostatní považují za člověka, který mimořádně dbá na úroveň předkládaných zpráv. Materiály, které budete dostávat, budou s největší pravděpodobností vypracovány pečlivěji, než kdybyste tuto pověst neměli. Konzultant, kterého předchází pověst drahého, ale vynikajícího odborníka, může očekávat, že klienti, kteří ho osloví, jsou ochotni a připraveni platit za jeho služby více, než je obvyklé.

Některé profese a obory „vyžadují“ určitý image. Atomový vědec nemůže nepoužívat speciální ochranný oděv, policista musí mít předepsanou uniformu, bankéř by měl působit seriózně a důstojně. Jaký image se očekává ve Vaší společnosti a Ve vašem oboru? Jaký image očekávají lidé mimo Vaši společnost, zákazníci, partneři, konkurenti. Zdaleka ne všechny organizace mají jasně definován svůj image. V mnoha z nich není stanoven určitý styl oblékání zaměstnanců. I tam, kde neexistuje formální předpis týkající se oblečení, je ale obvykle možno určit, co je v rámci kultury společnosti přijatelné a co již ne. Nechcete-li dělat v tomto směru chyby, snažte se co nejpozorněji zachytit image úspěšných a respektovaných lidí ve Vaší společnosti nebo ve Vašem oboru. Zamyslete se nad tím, zda můžete tohoto stylu dosáhnout a zda budete muset udělat nějaké kompromisy. Ve společnostech, ve kterých se image nevěnuje pozornost, může tento stav vyvolávat u některých zaměstnanců frustraci a pocit, že nejsou na správném místě a mohou se rozhodnout odejít pracovat do jiné společnosti, která má jasně definované rysy, s nimiž se mohou ztotožnit.

Složky osobního image

V každém okamžiku Vaší kariéry se od Vás očekává, že budete využívat všech svých odborných schopností k dosažení co nejlepších výsledků. Za to jste placeni. Na své cestě za lepším postavením nebo místem, po kterém toužíte, musíte dát zřetelně najevo, že nejvhodnějším a zcela přirozeným kandidátem jste Vy. Prokázat schopnosti, jež jsou pro ono pracovní místo nezbytné, nestačí. Z hlediska kariéry jsou ovšem image a schopnosti být viděn mnohdy důležitější než pracovní dovednosti. Všechny osobní kvality podílející se na vytváření image jsou vzájemně propojeny a společně vytvářejí celek, který se může prosadit.

Při práci se obklopujete jak nezbytnými pomůckami, bez kterých byste danou práci nemohli vykonávat, tak i postradatelnými rekvizitami a doplňky, které přispívají k upevnění Vaší pozice ve společnosti, statusu a vlastního sebehodnocení. Vaše zvyky, způsob telefonování, styl písemného projevu pomáhají vytvářet Váš osobní image. Jak a kam cestujete, se kterými lidmi se stýkáte, jsou faktory ovlivňující Vaši pověst a profesionální image. Bez ohledu na to, zda je využíváte vědomě nebo ne, stávají se součástí Vašeho osobního stylu, a to i tehdy, když je nemůžete nijak ovlivnit.

Rekvizity. Rekvizity současného úspěšného podnikatele či manažera, jako je auto, mobilní telefon či notebook symbolicky vyjadřují nedostatek času, naléhavost úkolů, materiální úspěch i určitou zdravou dávku sebevědomí. Profesionál by měl mít jasno v tom, co skutečně potřebuje pro svou práci a co příznivě ovlivňuje jeho image a měl by využívat jen to, co splňuje oba požadavky.

Doplňky. Některé společnosti ve snaze o posílení vlastní identity a odlišení od druhých používají vlastní psací pomůcky, zápisníky, diáře, spisové desky a další drobné předměty. Nejsou-li dostatečně kvalitní, mohou tyto osobní a firemní doplňky zničit i dlouho budovaný firemní image. Pro hodinky, kabelky, diplomatky a pera volte klasické provedení v nejlepší kvalitě, kterou si můžete dovolit. Vaše volba bude samozřejmě ovlivněna Vaším vkusem, ale měla by odrážet spíše Vaše cíle než současný stav.

Telefonování. Dojem, který o Vás získá člověk, s nímž hovoříte, dočasně nahrazuje vizuální image. Respekt získáte, budete-li telefonovat jasně, srozumitelně a s potřebnou sebedůvěrou. Telefonujte opravdu jen tehdy, když k tomu máte důvod. Podstatu věci si písemně shrňte do několika přehledných bodů a hovor zbytečně neprotahujte. Omezte na minimum rušivé zvuky a nemluvte během hovoru s dalšími lidmi. Volá-li někdo Vám, nenechte telefon zbytečně dlouho vyzvánět. Každý hovor ukončete pozitivně a příjemně, a to i tehdy, když byl poněkud vzrušený nebo konfliktní.

Etiketa. Vaše dobré způsoby mohou zůstat nepovšimnuty, špatné si ale bude pamatovat každý. Dobré způsoby je možno definovat jako citlivé, obratné respektování zájmů a potřeb druhých při současném uspokojování svých vlastních. Image člověka s dobrými způsoby získáte, budete-li:

 • Respektovat čas, prostor, soukromí a priority svých kolegů a obchodních partnerů.
 • Respektovat pravidlo stejných šancí pro všechny.
 • Jednat asertivně, ale ne agresivně.
 • Vyhýbat se pomlouvání druhých.
 • Uplatňovat všeobecné projevy slušnosti a zdvořilosti.

Dokumenty. Získejte pověst člověka (pokud ji již nemáte), který vypracovává jasné, přesné a výstižné dokumenty. Každá zpráva nebo dokument, které vyjdou z Vašich rukou, Vás reprezentují.

Cestování. Svůj profesionální image si udržujte i na cestách. Nikdy nevíte, s kým se setkáte, a vhodné oblečení Vám obvykle zaručí i lepší služby. Snažte se:

 • Rezervovat si místo, kdykoliv je to možné.
 • Cestovat pokud možno první třídou (zajistíte si tak nerušenou cestu a možnost pracovat, nebo se připravit na nadcházející jednání).
 • Investovat do pohodlí, které Vám umožní podávat profesionální výkon.
 • Je-li to nutné, financovat si potřebný status a bezpečnost sami.

Místa. Za koho se považujete a jaké jsou Vaše ambice, dáváte najevo i tím, jak vypadá Vaše kancelář, tím kde se stravujete, jak a kam cestujete, jakých klubů nebo sdružení jste členem apod. Všechny tyto faktory ovlivňují vnímání Vašeho profesionálního statusu ostatními lidmi. Kancelář ve většině případů není to nejlepší místo pro výrazné vyjádření osobnosti a prosazovat zde své preference může být ošidné. Většina lidí zde spíše ocení konformní přístup s lehkým nádechem osobní interpretace, než okázalou výzdobu nebo vzhled.

Lidé. Koho znáte, s kým jste vídáni, koho zaměstnáváte, jsou další faktory rozšiřující Váš image.