CZSKEN
Pro společnosti
Pro-Temp PERSONNEL LEASING

Pro-Temp Personnel Leasing

Služba Pro-Temp Personnel Leasing neboli Personální Leasing obsahuje vyhledávání a střednědobé i dlouhodobé poskytování zaměstnanců formou agenturního zaměstnávání – „dočasné přidělení“. Variantou této služby je též možnost převzetí kmenových zaměstnanců zákazníka a jejich následné „dočasné přidělení“ i možnost převzetí dočasně přiděleného zaměstnance do trvalého pracovního poměru „Try & Hire“.

Personální Leasing je celosvětově jednou z nejrychleji rostoucích oblastí řízení lidských zdrojů, a to z více důvodů:

 • Poskytuje flexibilitu v plánování pracovních sil (možnost rychlých změn poměru kmenových a „dočasně přidělených“ zaměstnanců) zejména při zajišťování větších dočasných projektů, potřebě rychlého obsazení většího počtu pozic (např. otevírání nové pobočky či nové výrobní linky), při sezóně se opakujících činnostech nebo při obdobných, strategicky vyšších potřebách pracovních sil.V případě nutnosti umožňuje zcela či částečně vyřešit požadavek na bezchybné zabezpečení potřebného objemu výroby či provozu za současného udržení či dokonce snížení počtu vlastních zaměstnanců („Headcount Freeze“).
 • Zcela nebo částečně řeší přenesení rizik, povinností a odpovědností spojených s pracovně právními vztahy na dodavatele - „Agenturu práce“.
 • Snižuje zátěž útvaru lidských zdrojů (zejména v oblasti náboru, personální administrativy či mzdové účtárny) i některým dalším oddělením, jejichž zaměstnanci se mohou soustředit na důležitější či prioritnější úkoly (například nábor zaměstnanců na vyšší pozice, apod.).

Využitím služby Pro-Temp Personnel Leasing tedy můžete, mimo jiné, efektivně řídit svou personální politiku:

 • V každém okamžiku máte přesně tolik pracovních sil, kolik potřebujete.
 • Rychle vyřešíte krátkodobý nedostatek zaměstnanců (práce prováděné projektovým způsobem, sezónní práce, urgentní poptávky a zakázky, apod.) i případnou potřebu dlouhodobějšího nahrazení zaměstnanců (např. náhrada po dobu mateřské dovolené, dlouhodobější nemoci, apod.).
 • Můžete se soustředit na obsazení strategických pozic a pro administrativní a pomocné procesy využívat externí pracovníky.
 • Můžete účinně snižovat své personální a fixní náklady.
 • Můžete své potřeby pracovních sil řešit v časovém období hodin, maximálně několika dnů.
 • Díky flexibilitě v získávání pracovních sil budujete konkurenční výhodu, kterou můžete využít zejména v období časově a lidsky náročných zakázek.
 • Nemusíte podstupovat drahý a složitý náborový proces vlastního personálu a snižujete také rizika nesprávného výběru zaměstnance.
 • Eliminujete případné problémy s nutností propouštět vlastní zaměstnance v okamžiku, kdy jejich kapacita přesahuje současné požadavky.
 • Okamžitě nahradíte dočasně přiděleného zaměstnance, který nesplňuje Vaše kvalitativní a/nebo kvantitativní kritéria.

Využití služby Pro-Temp Personnel Leasing zahrnuje zejména následující činnosti:

 • Podporu a pomoc při specifikaci požadovaných pozice a nároků na kvalifikaci dočasně přidělených zaměstnanců.
 • Vyhledání, výběr a prověření znalostí, zkušeností a pracovních návyků dočasně přidělených zaměstnanců. 
 • Prověření bezúhonnosti vybraných dočasně přidělených zaměstnanců. 
 • Zaškolení dočasně přidělených zaměstnanců s ohledem na vykonávané práce.
 • Přípravu a aktualizaci pracovních smluv, pokynů k dočasnému přidělení, případně dalších pracovně-právních dokumentů, dočasně přidělených zaměstnanců. Součástí služby je i vyhotovení písemnosti dočasného přidělení agenturního pracovníka pro zákazníka, který má povinnost uložení těchto dokladů prokazující existenci pracovněprávního vztahu na pracovišti, § 136 Zákona o zaměstnanosti. 
 • Založení osobních složek dočasně přidělených zaměstnanců.
 • Zabezpečení vstupních i periodických lékařských prohlídek.
 • Základní proškolení v oblasti BOZP a PO.
 • Sběr a evidence pracovních výkazů.
 • Kontrolu dodržování léčebného režimu dočasně přidělených zaměstnanců – v případě náhrad při pracovní neschopnosti.
 • Zabezpečení výplat odškodnění v případě pracovních úrazů nebo nemocí z povolání.
 • Vystavování potvrzení dočasně přidělených zaměstnancům pro úřad práce, banky, pojišťovny či další instituce. 
 • Zabezpečení náhrady pracovníků v případě pracovní neschopnosti či fluktuaci a to i v případě náhrad za kmenové zaměstnance.
 • Průběžné monitorování výkonu, pracovních vztahů a dalších aspektů dočasného přidělení a poskytování zpětné vazby.
 • Pravidelný reporting v intervalech dle vašich požadavků.
 • Měsíční zpracování mzdové agendy buď na základě vámi vyhotovené docházky nebo na základě agenturních výkazů (výpočet měsíčních, hodinových, úkolových mezd, dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPČ a PS, výpočet dávek nemocenského pojištění, uplatnění slev na dani, apod.). 
 • Zajištění výplaty mezd a zákonných odvodů na sociální a zdravotní pojištění.
 • Rozúčtování a rozčlenění mezd podle konkrétních požadavků (na střediska, zakázky, pobočky, apod.)
 • Vyhotovení měsíčních přehledů pro účely OSSZ a ZP.
 • Provedení ročního zúčtování daně z příjmů.
 • Zpracování Evidenčních listů důchodového pojištění.

Které konkrétní služby budete využívat a které si přejete zabezpečovat vlastními zdroji či jiným způsobem záleží výhradně na Vás, neboť z nabídky je možno vybírat jako z „menu“. Některé služby jsou ovšem vzájemně provázané a oddělit buď nejdou či je to technicky a/nebo administrativně náročné, nesystémové a tím i dražší.

Služba Pro-Temp Personnel Leasing je vhodné lze zejména využít v následujících oblastech činností:

 • Průmysl, výrobní společnosti – pomocné manipulační a skladové práce.
 • Sklady, logistika, distribuční společnosti – pomocné manipulační práce při naskladňování a balení výrobků v provozech obchodních domů, supermarketů a hypermarketů, pomocné manipulační práce při expedici zboží.
 • Administrativa – asistentské, sekretářské, operátorské pozice, personál recepce, zpracování dat na PC, účetní a administrativní výpomoc.
 • Gastro/cestovní ruch – číšníci, servírky, kuchaři, úklid, výpomoc.
 • Informační personál – hostesky, tlumočníci, překladatelé.
 • Malo/velkoobchod – prodavači, zakládání zboží, pomocný personál.
 • Průzkumy trhu/marketing – tazatelé, propagační akce, zpracovatelé statistik, apod.
 • Bezpečnost, ostraha majetku a osob, zabezpečení akcí včetně koordinace parkovišť.
 • Obchod a služby – prodavači, pokladní, pracovníci inventur, vybalovači, doplňovači, apod.

K vyhledávání vhodných kandidátů pro dočasné přidělení využíváme rozsáhlý soubor nástrojů a metod, zejména:

 • Vlastní databázi obsahující kandidáty z různých oborů a lokalit.
 • Databáze naší mateřské společnosti a společností v rámci skupiny.
 • Mezinárodní oborové databáze založené na komerčním základě.
 • Specializovanou inzerci v elektronických i tištěných médiích.
 • Sociální sítě.
 • Doporučení od jiných kandidátů a-nebo našich partnerů.
 • Přímé vyhledání a aktivní oslovení.

Každý z kandidátů prochází pohovorem v naší společnosti a ověřením jeho schopností a dovedností. V případě požadavku provádíme též hlubší prověření a testování, např. manuální zručnost, jemná motorika, apod. (zejména pro práci ve výrobních společnostech), komunikační dovednosti, pečlivost, (např. pro práci v kontaktních centrech), jazykové znalosti (např. pro práci v turistickém průmyslu) a další. 

Personální zabezpečení

Při dočasném přidělení zaměstnanců získáváte, kromě manažera kvality a Key Account Managera/konzultanta, také koordinátora zakázky (případně tým koordinátorů, který může pracovat i ve směnách dle Vašich konkrétních požadavků a potřeb), který zabezpečuje veškerou komunikaci s dočasně přidělenými zaměstnanci i řešení všech personálních, administrativních i pracovně-právních otázek. Koordinátor zakázky též dohlíží na vyhledávání a nábor zaměstnanců, jejich případné ubytování a/nebo dopravu, zapracování, zvyšování kvalifikace nebo případnou náhradu. Je zodpovědný za komunikaci se všemi zodpovědnými útvary zákazníka.

V závislosti na velikosti zakázky, Vašich potřebách a požadavcích Vám koordinátor zakázky může být k dispozici:

 • trvale,
 • ve vybraných dnech či hodinách,
 • na vyžádání,

a to buď přímo na Vašem pracovišti „on-site“, na naší pobočce či prostřednictvím našeho mobilního pracoviště. 

Dočasně přidělený zaměstnanec plní své pracovní povinnosti na základě pokynů, zavedených pracovních postupů, procesů a standardů zákazníka. V pracovně právních záležitostech se, prostřednictvím Key Account Managera či koordinátora zakázky, obrací na agenturu práce.

Koordinátor zakázky dohlíží na včasné a množstevní naplnění objednávky zákazníka. Operativně komunikuje požadavky, změny a potřeby směrem k zákazníkovi a naopak, prostřednictvím interního určeného pracovníka/ů, zpravidla směnový mistr/ vedoucí výroby, teamleader, personalista, HR specialista, HR generalista, mzdová/ý účetní apod.

Reporting

Pro účely sledování kvality, výkonu i výplaty mezd a vyúčtování pro připravujeme pravidelný reporting v intervalech dle konkrétních požadavků (denní, týdenní, měsíční; s ohledem na povahu zakázky a Vaše potřeby).

Předmětem reportingu je zejména:

 • Obsazenost směn.
 • Docházka dočasně přidělených zaměstnanců. 
 • Kvalita práce dočasně přidělených zaměstnanců ze strany zákazníka (hodnocení nadřízeného).
 • Mzdové podklady.
 • Reakční doby.
 • Změny, aktualizace pracovně-právních dokumentů.
 • Informace o vstupních a periodických zdravotních prohlídkách.
 • Informace o situaci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví opři práci.

Pozn.

Služba Pro-Temp Personnel Leasing, někdy se též nazývá „agenturní zaměstnávání“ je poskytována v souladu s platnou právní úpravou (zejména „Zákoník práce“ v platném znění a „Zákon o zaměstnanosti“ v platném znění). Kromě obchodního smluvního vztahu mezi společností Pro-Temp a zákazníkem, vyžaduje též „Dohodu o dočasném přidělení“ a „Písemný pokyn“ společnosti Pro-Temp(jako „Agentury práce“) dočasnému přidělení zaměstnance u zákazníka.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny Vaše dotazy. Za účelem adresnosti naší odpovědi vyplňte, prosím, Vaše kontaktní údaje, abychom Vás mohli kontaktovat adresnou formou s naší odpovědí.

Děkujeme Vám!

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.

Jméno *
Email *
Telefon *
Zpráva *
Opište kód *