CZSKEN
Pro společnosti
PRO-TEMP THIRD COUNTRIES

PRO-TEMP THIRD COUNTRIES

NÁBOR A DOČASNÉ PŘIDĚLOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ
PRO-TEMP® RECRUITMENT & PRO-TEMP® TEMPORARY

V rámci poskytování služeb Pro-Temp Recruitment a Pro-Temp Temporary zabezpečuje společnost Pro-Temp® vyhledávání, nábor a/nebo dočasné přidělování zaměstnanců ze třetích zemí, a to včetně komplexní administrativní a logistické podpory, pracovně-právního poradenství a dalších doplňkových služeb.

Při vyhledávání vhodných kandidátů, náboru a dočasném přidělování zaměstnanců ze třetích zemí využívá společnost Pro-Temp® shodné metodologie a postupy jako při náboru lokálním, ovšem s přihlédnutím ke specifikům konkrétního zahraničního pracovního trhu, kulturním odlišnostem i potřebám rozsáhlejší podpory pro zaměstnavatele i zaměstnance (relokace, jazyková bariéra, legislativní a administrativní požadavky apod).

Společnost Pro-Temp® již takto zprostředkovala zaměstnání více než 1500 zahraničním zaměstnancům, samozřejmě zcela legálním způsobem v souladu se všemi platnými právními předpisy.

V JAKÝCH ZEMÍCH VYHLEDÁVÁME KANDIDÁTY

Při výběru zdrojových pracovních trhů respektuje společnost Pro-Temp® vždy konkrétní potřeby a požadavky zákazníků, ovšem primárně se zaměřuje na identifikaci kandidátů z regionů/zemí, které jsou svými historickými/jazykovými kořeny, kulturními zvyklostmi i mentalitou blízké zemím střední Evropy. Tento přístup obecně usnadňuje a urychluje „onboarding“ nových zaměstnanců ve společnosti zákazníka a snižuje riziko komunikačních i jiných problémů ve srovnání s kandidáty z kulturně zcela odlišného prostředí. Nejčastěji vyhledává společnost Pro-Temp® vhodné kandidáty v následujících regionech a zemích:

 • Ukrajina
 • Srbsko
 • Bělorusko
 • Rusko (evropská část)
 • Vietnam (jedná se sice kulturně i jazykově poměrně odlišné prostředí, ovšem se silnými historickými vazbami na Českou republiku a s početně významnou a asimilovanou komunitou v České republice).

JAKÉ SLUŽBY PŘI NÁBORU ZE TŘETÍCH POSKYTUJEME

Pomůžeme s identifikací Vašich náborových potřeb a požadavků na schopnosti, znalosti, zkušenosti a dovednosti kandidátů.

Připravíme nejvhodnější náborovou strategii, která bude zahrnovat, mimo jiné, výběr nejvhodnějších pracovních trhů, metody identifikace kandidátů, způsob jejich oslovování, testování a ověřování jejich znalostí a dovedností a další aspekty celého náborového procesu.

Navrhneme nejvhodnější nástroje motivace a vzbuzení zájmu kandidátů s ohledem na konkrétní společnost, její pozici na trhu, produkty, služby, využívané technologie, kulturu, hodnoty a další aspekty, které mohou být pro kandidáty důležité.

Vyhledáme a oslovíme nejvhodnější kandidáty:

 • Spolupracujeme se sítí zahraničních smluvních partnerů.
 • Využíváme specializovanou inzerci volných pracovních míst.
 • Náborové kampaně podporujeme v regionálních médiích i letákovými akcemi.
 • Spolupracujeme se školami a dalšími vzdělávacími institucemi.
 • Využíváme vlastní rozsáhlou databázi kandidátů.
 • Jsme zapojeni do mezinárodních oborových databází kandidátů.
 • Získáváme doporučení a reference od stávajících a bývalých kandidátů.
 • Využíváme obecné i profesní sociální sítě.

Ověříme znalosti, schopnosti a dovednosti kandidátů přímo v zahraničí, vč. např. testování manuální zručnosti, motorických dovedností, jazykových znalostí apod. Testovat kandidáty můžete samozřejmě sami (v takovém případě pro Vás zajistíme veškeré náležitosti související s cestováním a ubytováním), nebo ho provedou, dle Vašich požadavků, standardů a metodologií, Vámi proškolení konzultanti společnosti Pro-Temp®, přičemž testování a vyhodnocování můžete sledovat v reálném čase (on-line), a/nebo pro Vás připravíme záznam.

Poskytneme kandidátovi podporu v průběhu náborového procesu:

 • Pomůžeme s přípravou dokumentů potřebných k podání žádosti o přechodný pobyt za účelem zaměstnání.
 • Poskytneme podporu při zajišťování termínu k návštěvě příslušného zastupitelského úřadu.
 • Poskytneme informace o aspektech práce a běžného života v ČR, např. kulturní rozdíly, právní prostředí, vzdělávání, finance a pojištění, zdravotnictví, řízení motorových vozidel, volnočasové aktivity apod.
 • Zprostředkujeme povinné zdravotní pojištění pro zaměstnance pro cestu k přebírání víz.

Poskytneme podporu zaměstnanci po příjezdu do České republiky:

 • Zajistíme cestování a ubytování přijatým zaměstnancům (případně též rodinným příslušníkům).
 • Zabezpečíme asistenci, doprovod a tlumočení zaměstnancům (případně též rodinným příslušníkům) při vyřizování formálních náležitostí souvisejících s pobytem a zaměstnání v České republice, např. doprovod na Odbor azylové a migrační politiky (OAMP), doprovod na vstupní lékařskou prohlídku, pomoc při zřizování bankovního účtu apod.
 • V případě požadavku zajistíme i další aktivity, např. výuku českého jazyka, právní poradenství, „cross-culture“ školení apod.
 • Zprostředkujeme účast na povinném adaptačně-integračním kurzu „Vítejte v ČR“ pořádaným příslušným centrem na podporu a integraci cizinců.

Poskytneme Vám podporu při přípravě dokumentů souvisejících se zaměstnáním cizinců ze třetích zemí, např.:

 • Přeložíme Vaše náborové a/nebo marketingové materiály do příslušného jazyka.
 • Poradíme Vám, jak postupovat při podávání žádosti o zařazení do příslušných programů (např. „Vysoce kvalifikovaný zaměstnanec“ a „Kvalifikovaný zaměstnanec“) sloužících k usnadnění náboru zaměstnanců z některých třetích zemí. Příslušnou žádost za Vás můžeme i podat, jestliže nás k tomuto kroku zmocníte.
 • Poskytneme Vám šablony potřebných dokumentů (např. smlouva o budoucí pracovní smlouvě, potvrzení o zajištění ubytování, čestná prohlášení apod.).

Poskytneme Vám podporu v průběhu zapracovávání zaměstnance

 • Jestliže jste ještě cizince ze třetích zemí nezaměstnávali, poradíme Vám s nastavením příslušných procesů a s organizací práce.
 • Poskytneme Vám tlumočníka/překladatele (v případě požadavku soudem uznaného) např.:
  • při vstupních školeních zaměstnanců,
  • v průběhu pracovních porad,
  • k překladu manuálů, pracovních instrukcí či jiných materiálů,
  • kdykoliv budete potřebovat, např. při řešení nějaké výjimečné situace.

Dočasně přidělíme vybraného zaměstnance k výkonu práce ve Vaší společnosti:

- Dočasné přidělení realizujeme na základě smlouvy/objednávky o dočasném přidělení zaměstnanců, přičemž se zaměstnanci je uzavírána Pracovní smlouva nebo Dohoda o pracovní činnosti dle platné legislativy. Současně je se zaměstnancem uzavřen pokyn k dočasnému přidělení na práci pro vaši společnost.
- Za spolupráci s Vaší společností zodpovídá dedikovaný Key Account Manager/konzultant, případně též koordinátor zakázky (v závislosti na počtu dočasně přidělených zaměstnanců), který může pracovat i ve směnách dle konkrétních požadavků a potřeb. Mezi základní povinnosti koordinátora zakázky patří:

 • administrace nástupu dočasně přidělených zaměstnanců,
 • zajištění lékařských prohlídek,
 • zajištění školení a opakovaných školení (zejména BOZP),
 • vybavení dočasně přidělených zaměstnanců odpovídajícím pracovním oděvem
 • pro specifikovaná pracoviště, dle dohody a součinnosti s odpovědnými zaměstnanci Vaší společnosti,
 • pravidelná komunikace s odpovědnými zaměstnanci Vaší společnosti s cílem zjišťování potřeb a získání zpětné vazby na kvalitu a výkon dočasně přidělených zaměstnanců,
 • provádění pravidelného reportingu pro zástupce Vaší společnosti,
 • komunikace s dočasně přidělenými zaměstnanci a poskytování zpětné vazby na jejich výkon,
 • zabezpečení administrativy případného výstupu dočasně přiděleného zaměstnance.

JAK DLOUHO NÁBOR ZE TŘETÍCH ZEMÍ TRVÁ

Přestože je každý náborový projekt specifický a konkrétní časový rámec závisí na mnoha faktorech (zejména na typu pozice, požadavcích, aktuální situaci na konkrétním pracovním trhu atd.), obvykle jsme schopni představit první kandidáty do 2 týdnů od odsouhlasení zadání a potvrzení poptávky.

Doba potřebná k vlastnímu výběru kandidátů závisí především na rychlosti „procesování kandidátů“ na Vaší straně, na počtu výběrových kol, požadavcích na specifická testování i na dostupnosti zodpovědných zaměstnanců.

Po výběru kandidátů ze třetích zemí (ať zařazených do některého z podpůrných programů pracovní migrace či ne) je třeba počítat s dobou potřebnou k udělení dlouhodobého víza (ze zkušenosti 4-6 měsíců ode dne výběru kandidáta).

V případě kandidátů zařazených do některého z podpůrných programů pracovní migrace je též možná kombinace získání krátkodobého (Schengenského) víza pro pobyt do 90 dnů (prostřednictvím příslušného Úřadu práce), po tuto dobu v České republice pracovat a v průběhu výše uvedené doby požádat o vízum dlouhodobé. Výhodou této kombinace víz je možnost zahájit spolupráci s uchazečem/zaměstnancem mnohem dříve (zpravidla 1 měsíc od podání žádosti). Určitá nevýhoda spočívá v tom, že po uplynutí doby 90 dní se musí zaměstnanec vrátit zpět do země původu a zde vyčkat na udělení dlouhodobého víza. To znamená přerušení práce, nutnost opakovaného onboardingu (částečně) a případné riziko ztráty již vynaložených nákladů pro případ že by kandidát dlouhodobé vízum nezískal, případně změnil své rozhodnutí. Doba potřebná k udělení krátkodobého víza se obvykle pohybuje od 3 do 6 týdnů.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny Vaše dotazy. Za účelem adresnosti naší odpovědi vyplňte, prosím, Vaše kontaktní údaje, abychom Vás mohli kontaktovat adresnou formou s naší odpovědí.

Děkujeme Vám!

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.

Jméno *
Email *
Telefon *
Zpráva *
Opište kód *