CZSKEN
O nás
Podmínky užití

Podmínky užití

Podmínky používání internetových stránek společnosti Pro-Temp Plus spol. s r.o.

Tyto podmínky se vztahují na všechny osoby, které užívají internetové stránky provozované společností Pro-Temp Plus spol., s r.o. www.protemp.cz, www.pro-temp.cz, wwww.pro-temp.sk, www.protemp.sk, www.pro-temp.eu, www.drillbs.sk (dále jen uživatelé).


Provozovatelem výše zmíněných internetových stránek je společnost DRILL B.S., spol. s r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČ: 274 84 462, DIČ: CZ27384462, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 115459 (dále jen provozovatel), která  je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

 • Účelem internetových stránek je zejména informovat o nabídce produktů a služeb provozovatele.
 • Používání internetových stránek je bezplatné.
 • Užívat tyto stránky, nebo jejich části jinak, než pro vlastní potřebu, není bez předchozího písemného souhlasu provozovatele dovoleno.
 • Bez předchozího písemného souhlasu provozovatele není dovoleno zasahovat jakýmkoliv způsobem do obsahu či technické podstaty stránek. Právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění stránek, nebo jakékoliv jejich součásti, má pouze provozovatel.
 • Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách, s výjimkou těchto podmínek, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedeno jinak.
 • Tyto podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze provozovatel. Aktuální podmínky používání internetových stránek jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Ochranná známka

Společnost DRILL B.S. spol. s r.o. je výhradním majitelem registrované ochranné známky Pro-Temp (slovní) zapsané dne 12. 9. 2014 u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) pod číslem 012767901. 

Společnost DRILL B.S. spol. s r.o. je výhradním majitelem registrované ochranné známky Pro-Temp (obrazová) zapsané dne 12. 8. 2014 u Úřadu pro harmonizaci vnitřního trhu (OHIM) pod číslem 012767091. 

Společnost Pro-Temp spol. s r.o. uvedením předmětných ochranných známek na těchto internetových stránkách v žádném případě neposkytuje povolení k jejich používání jinou osobou než majitelem.  Žádné sdělení na těchto internetových stránkách by tak nemělo být vykládáno jako nepřímé, zákonné či jiné udělení jakékoli licence nebo práva na užívání jakékoli ochranné známky uvedené na této stránce bez svolení společnosti Pro-Temp spol. s r.o. Pokud by k takovému použití bez svolení společnosti  Pro-Temp spol. s r.o. došlo, bude považováno za porušení práv majitele.

Odmítnutí a omezení odpovědnosti

 • Informace publikované na internetových stránkách vycházejí z informací, které poskytuje provozovatel.
 • Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto internetových stránkách a nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek.
 • Provozovatel přebírá některé z informací publikovaných na internetových stránkách z jiných zdrojů, které jsou uvedeny. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím jeho stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu či jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím jeho internetových stránek.
 • Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (zejména diskusní fóra, diskusní skupiny) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou. Provozovatel odpovídá za obsah informací uložených na žádost uživatele na internetových stránkách provozovatele jen tehdy, mohl-li vzhledem k předmětu své činnosti, okolnostem a povaze případu vědět, že obsah ukládaných informací nebo jednání uživatele jsou protiprávní, nebo dozvěděl-li se prokazatelně o protiprávní povaze obsahu ukládaných informací nebo o protiprávním jednání uživatele a neprodleně neučinil veškeré kroky, které lze po něm požadovat k odstranění nebo znepřístupnění takovýchto informací.
 • Provozovatel není povinen dohlížet na obsah ukládaných informací, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah informace.