CZSKEN
Pro uchazeče
Jak uspět u přijímacího pohovoru

Jak uspět u přijímacího pohovoru

Pokud jste se dostali k přijímacímu pohovoru, můžete si gratulovat. Váš životopis zaujal. Nyní ovšem přijde ta těžší část. Musíte co nejlépe využít příležitost, která se před Vámi otevřela.

Váš výkon u přijímacího pohovoru bude významným faktorem, který ovlivní výsledek celého výběrového řízení. Navíc je obvyklé, že přijímací pohovor probíhá s více pracovníky potencionálního zaměstnavatele a ve více kolech nebo formou assessment centra. Musíte se na něj dobře připravit.

Příprava

 • Kolik toho víte o společnosti, v níž se ucházíte o místo?
 • Jak dlouho společnost existuje?
 • Čím se zabývá? 
 • Kolik lidí v ní pracuje?
 • Je v místě svého působení známá?
 • Psalo se o ní v poslední době v novinách? Získala velkou zakázku? Snižovala počet svých zaměstnanců? Změnila majitele?
 • Jaké požadavky klade na své zaměstnance?
 • Prodává přímo do maloobchodní sítě nebo pouze specializovaným odběratelům?
 • Víte, jaké jsou její výrobky nebo služby?
 • Je součástí větší skupiny společností?
 • Místo, které je nabízeno, je nové nebo se uvolnilo? Pokud se uvolnilo, proč?
 • Existují specifické požadavky, které jsou s nabízeným místem spojeny?
 • Je možné získat další, detailnější informace o profesní oblasti, o kterou se ucházíte? 
 • Pro koho budu pracovat a jací budou moji kolegové?
 • Očekává se, že před nástupem dostane úspěšný kandidát speciální přípravu?

Na tyto a mnohé další obdobné otázky byste měli znát odpověď. Informací je mnoho, jenom je musíte nalézt. Obecně lze říci, že o společnostech obchodovaných na burzách lze zjistit více (mají předepsanou informační povinnost), než o těch ostatních. Čím větší a známější společnost, tím snáze potřebné informace naleznete. Jaké zdroje můžete využít:

 • Informujte se od svého známého, který ve společnosti pracuje. 
 • Vyhledejte si informace na Internetu, v ekonomických rubrikách novin a v odborných časopisech.
 • Obstarejte si poslední výroční zprávu.
 • Prohlédněte si budovy a další objekty, v nichž společnost sídlí, dívejte se na zaměstnance, když přicházejí a odcházejí z práce, nechte se obsloužit v jejích obchodních místech jako zákazník (potencionální zákazník). Může Vám to mnohé napovědět o zvycích, kultuře, slabých a silných stránkách společnosti.

Pokud se Vám nepovede získat předem všechny potřebné informace, snažte se je dozvědět vhodnými dotazy v průběhu přijímacího pohovoru.

Před přijímacím pohovorem si zjistěte:

 • Jak se dostanete do místa, kde se pohovor koná?
 • Jak dlouho Vám bude trvat cesta?
 • Můžete-li případně někde poblíž místa konání přijímacího pohovoru zaparkovat?

Pokud možno si svůj odhad ověřte v praxi, a to v pracovní den. Připravte se s trochou nadsázky na všechno, co by Vás mohlo na poslední chvíli zaskočit. Nezapomeňte na kopii svého životopisu a poznámkový blok. Rozhodněte se, co si obléknete a přesvědčte se, že všechno, co budete potřebovat, je čisté, vyžehlené a v dobrém stavu. Mějte také připravený deštník – nikdy nevíte, kdy Vás může déšť překvapit. Ujistěte se, že jste si zopakovali odpovědi na nejpravděpodobnější otázky.

Připravte si také seznam lidí, kteří o Vás mohou poskytnout reference. Měli by to být Vaši nadřízení, kolegové nebo úzce spolupracující lidé z oboru.

Průběh přijímacího pohovoru

Do kanceláře nebo jednací místnosti, ve které se přijímací pohovor koná, vstupte sebevědomě a energicky. Nezapomeňte, že první dojem si Váš partner obvykle učiní během prvních minut. Před vstupem se několikrát zhluboka nadechněte, pomůže Vám to získat sebejistotu. Usmívejte se a navažte očima kontakt s partnerem. Váš stisk při podání ruky musí být pevný, ale ne křečovitý. Představte se zřetelně a jasně, nešpitejte a nedívejte se do země, ale do očí partnera. Nezapomeňte, co praví jedno anglické přísloví: “Nedostanete druhou možnost udělat první dojem“.

Na vyzvání se posaďte. Může se stát, že pro Vás bude mít příslušný pracovník připraveno ne zcela to nejlepší místo k sezení. Možná, že Vás posadí do velmi nízkého křesílka nebo do tuhé, těžko pohyblivé židle a navíc proti oknu. Snažte se působit nenuceně a vyrovnejte se s tím. Pokud však budete cítit, že Vám místo z nějakého důvodu vyloženě nevyhovuje, klidně požádejte o jiné. Seďte zpříma a snažte se působit klidně a vyrovnaně. Nabídnuté občerstvení přijměte podle Vaší chuti; že nepožádáte o panáka, považujeme za samozřejmost.

Po několika úvodních větách zpravidla začne samotný pohovor. Je možné, že nejprve vyslechnete informace o firmě a pracovní pozici, a poté Vás teprve podrobí dotazům. Někdy je postup opačný. Otázky však budou obdobné. Připomeňme, že jste sice již učinili první dojem, ale ten je nutno buď podpořit, nebo v horším případě vyvrátit (pokud se Vám úvod zcela nevyvedl).

Mluvte s jistotou v hlase a hleďte zpříma do očí. Odpovídat začněte, až když tázající dokončí otázku. Nepřerušujte ho a neskákejte mu do řeči. Nekuřte, ani když je Vám to nabídnuto. Nikdy nemluvte hrubě ani dvojsmyslně. Nepřete se. Nikdy neomlouvejte vlastní situaci – to že jste nezaměstnaní, věk, děti, nedostatek formální kvalifikace. Pokud něčemu nerozumíte, požádejte o vysvětlení. Nepodvádějte, byli byste okamžitě vyřazeni z výběrového řízení. Dokud Vám není příslušné místo nabídnuto nebo na to nejste přímo dotázáni, nehovořte o takových věcech, jako je plat, dovolená, služební auto a podobně.

Využijte každou nabídku tazatele a zeptejte se na věci, které potřebujete a chcete vědět:

 • Co společnost od člověka na dané pozici očekává?
 • Získejte informace o všem, co Vám není zcela jasné.
 • Informujte se o možnostech odborné přípravy a vzdělávání.
 • Zajímejte se o potencionální růst společnosti.
 • Získejte dostatek informací potřebných pro to, abyste se v případě, že Vám bude učiněna nabídka, mohli rozhodnout, zda ji přijmete. 
 • V závěru přijímacího pohovoru vyjádřete svůj zájem o nabízenou práci a o společnost jako takovou.

Otázky, se kterými se můžete setkat při přijímacím pohovoru:

 • Co víte o naší společnosti?
 • Proč se podle Vás věnujeme těmto aktivitám?
 • Jak jste se dozvěděl o nabízené pozici?
 • Čím můžete přispět k dalšímu rozvoji naší společnosti?
 • Řekněte nám něco o Vašem současném zaměstnání.
 • Popište stručně Vaši dosavadní kariéru.
 • Jak jste získal své současné zaměstnání?
 • Jak na Vašem posledním zaměstnání vypadal běžný pracovní den?
 • Co Vás na Vašem posledním zaměstnání uspokojovalo?
 • Co Vás naopak neuspokojovalo?
 • Jakých největších úspěchů jste ve svém posledním zaměstnání dosáhl?
 • Došlo ve Vaší kariéře k nějakým zásadní zvratům?
 • Provedl jste nějaké změny, které významně ovlivnily úspěšnost Vašeho oddělení/společnosti?
 • Jak by Vás, podle Vašeho názoru, charakterizoval Váš poslední nadřízený a Vaši kolegové?
 • Uveďte nějaké významné problémy, které jste ve svém posledním zaměstnání musel řešit a jak jste to udělal?
 • Jak Vás Vaše poslední zaměstnání připravilo na převzetí vyšší funkce?
 • Co z Vašeho předešlého zaměstnání souvisí s prací, o kterou se ucházíte?
 • Jak hodnotíte společnost, ve které jste naposledy pracoval?
 • Pokud bychom Vám nabídli tuto práci, co by to pro Vás znamenalo?
 • Odpovídá nabízené místo Vašim představám o rozvoji Vaší kariéry?
 • Jste pozván k nějakým dalším přijímacím pohovorům?
 • Proč jste se rozhodl studovat na vysoké škole?
 • Co ovlivnilo Vaši volbu oboru?
 • Zabýval jste se na vysoké škole ještě nějakými jinými aktivitami?
 • Zastával jste nějakou funkci?
 • Prožil jste nějakou netradiční dovolenou?
 • Jak studium na vysoké škole přispělo k Vašemu osobnímu rozvoji?
 • Kde jste získal odbornou kvalifikaci?
 • Uvažujete v budoucnu o studiu?
 • Jaké jsou Vaše hlavní schopnosti a dovednosti? 
 • Jaké jsou Vaše největší slabé stránky?
 • Jaké vlastnosti jsou podle Vás nejdůležitější předpoklady pro práci na pozici, o kterou se ucházíte?
 • Jaké máte pracovní a osobní cíle?
 • Čeho chcete dosáhnout za 2, 3, 5, 10 let?
 • Pokud byste mohl něco změnit na své dosavadní kariéře, co by to bylo?
 • Co očekáváte od svého potencionálního zaměstnavatele?
 • Obsahuje práce, o kterou se ucházíte, něco, co jste postrádal na Vašem minulém pracovišti?
 • Jaká je Vaše představa o platovém ohodnocení?
 • Očekáváte kromě platu i nějaké další benefity?
 • Proč bychom měli zvažovat Vaše přijetí, uvážíme-li, že nemáte dostatek zkušeností s nejnovějším vývojem v oboru?
 • Proč jste se podle Vás na Vašem posledním pracovišti více neprosadil?
 • Nemáte pocit, že jste vzhledem k našim potřebám příliš úzce specializován?
 • Proč jste tak často střídal zaměstnání?
 • Proč jste tak dlouho setrvával ve svém posledním zaměstnání?
 • Proč jste se ocitl mezi těmi, které Vaše bývalá společnost propouštěla?
 • Co jste dělal v době, kdy jste nebyl zaměstnán?
 • Ucházel byste se o toto místo, kdybyste neztratil práci?
 • Můžete tento pohovor srovnat s jinými, které jste absolvoval?

Pokud se ucházíte o místo u zahraniční společnosti, nebo bude Vaše pozice vyžadovat znalost cizího jazyka, pravděpodobně pohovor nebo jeho část proběhne cizojazyčně. Proto se vyplatí osvěžit si své znalosti a eventuálně si doplnit specifická slovíčka ve Vašem oboru. Procvičte si i nahlas popis své dosavadní kariéry a odpovědi na očekávané otázky.

Připravte se na to, že pokud ve Vašem životopise budou nalezeny určité mezery v rámci pracovní kariéry, například několik vynechaných let, zeptají se Vás, co jste dělali v této době.

Také je možné, že přijímací pohovor zahrne i základní testování Vaší odborné nebo psychologické způsobilosti.

Nezapomínejte na to, že každý přijímací pohovor je jiný a každý tazatel má odlišný styl. Všichni ale mají stejný cíl – získat jistotu, že ten, s kým hovoří, je nejvhodnější kandidát na volné místo. Aby se mohli rozhodnout, budou Vám klást mnoho otázek a budou očekávat, že i Vy se budete ptát.

V každém přijímacím pohovoru přijde doba, obvykle na konci, kdy dostanete příležitost se zeptat na vše, co Vás zajímá. Pracovník Vašeho možného zaměstnavatele však patrně neocení otázky:

 • Jaký plat nabízíte?
 • S jak dlouhou dovolenou mohu počítat?
 • Jak velkou kancelář budu mít dispozici? Jak bude vybavená?
 • Jaké služební auto dostanu?

Jakkoliv jsou tyto otázky pro Vás důležité, schovejte si je, až Vám bude místo, o které se ucházíte, opravdu nabídnuto. Místo toho se zamyslete nad tím, co ještě chcete projednat a doposud jste k tomu neměli příležitost. Potřebujete mít jistotu, že jste tazatele přesvědčili, že se na dané místo opravdu hodíte. Pokud si chcete něco vyjasnit, nebo chcete něco zdůraznit, teď máte příležitost.

Po přijímacím pohovoru

Nejpozději druhý pracovní den po přijímacím pohovoru poděkujte písemně (e-mailem) pracovníkovi zaměstnavatele za čas, který Vám při pohovoru věnoval. Je to slušnost a odlišuje Vás to.

Po přijímacím pohovoru je také potřeba, abyste si v klidu sedli, nejlépe s odstupem několika hodin, a zrekapitulovali si, jak průběh vlastního pohovoru, tak i další skutečnosti, které mohou mít vliv na Vaše rozhodování. Věnujte pozornost i zdánlivým maličkostem, mohou být indikací mnohem závažnějších skutečností.

Již samotné pozvání na přijímací pohovor a jeho forma Vám mnohé napoví. Dalším dobrým zdrojem informací je i místo, ve kterém má společnost sídlo. Nejde ani tak o to, jestli společnost sídlí v centru či na okraji města, jako spíše o to, že umístění společnosti by mělo odpovídat aktivitám, které vyvíjí, předmětu činnosti, množství návštěvníků i tomu, jak se sama prezentuje například v reklamních kampaních. Vše by mělo být v harmonii a rovnováze.

Nejvíce postřehů však můžete nasbírat po vstupu do budovy společnosti. Přivítal Vás někdo, usadil Vás, oznámil Vaši návštěvu? Nebo jste zoufale bloudili po chodbách? Jaká je atmosféra ve společnosti, dynamická nebo spíše klidná až ospalá? Jak se k sobě navzájem chovají zaměstnanci, jak jsou oblečeni? Jak jsou velké a vybavené kanceláře, jaký je nábytek? Kolik zaměstnanců obvykle sedí v jedné kanceláři nebo jsou všichni umístěni v jednom prostoru? Mají kanceláře dveře otevřené či zavřené? Jaké je uspořádání v jednotlivých místnostech?

Velmi cenným zdrojem informací je samotný průběh přijímacího pohovoru.

V žádném případě by rozhovor neměl být monologem, a to ani Vaším ani Vašeho partnera. Neměl by být ani výslechem. Pracovník, se kterým hovoříte, by Vám měl představit společnost, její aktivity a cíle. Podstatné je také to, na co se pracovník společnosti bude ptát Vás. Měli byste být dotázáni na vše podstatné. Čím více se o Vás chtějí dozvědět, tím lépe, neboť jistě by u Vás nevzbudila důvěru společnost, která přijímá své zaměstnance, aniž by o nich cokoliv věděla.

Dále byste měli být seznámeni s náplní práce pozice, o níž se ucházíte, hlavními zodpovědnosti a pravomocemi. Celý průběh pohovoru Vám může ukázat, jak vážně společnost přistupuje k výběru svých zaměstnanců a jakým způsobem se prezentuje.

Vícekolový přijímací pohovor

Jestliže byl Váš první přijímací pohovor úspěšný, můžete být spokojeni, ale zcela vyhráno obvykle ještě nemáte. Dostanete totiž pozvánku do dalšího kola pohovorů. Ty se zpravidla od prvního liší. Dostáváte v nich příležitost setkat se s dalšími významnými lidmi ve společnosti. Setkání jsou obvykle krátká (i když pravidlem to zcela není), mohou Vám připadat jako formální, ale bylo by hrubou chybou je podcenit a nepřipravit se na ně. Každý z těchto lidí Vás totiž bude hodnotit a vyjadřovat svůj názor na Vás.

Ucházíte-li se o místo u mezinárodní společnosti, může se stát, že budete pozváni k rozhovorům do zahraničí. Buďte na to připraveni, stejně jako na to, že můžete být pozváni na oběd či na večeři.

Zeptejte se na program dalšího kola přijímacího pohovoru, na osoby, se kterými se setkáte, na jejich pozice a postavení ve společnosti, na místo a délku jednání, na podklady, které si máte připravit, aby Vás nic nezaskočilo. Věnujte ještě více času přípravě a zjišťování informací o společnosti.

Na další kolo přijímacího pohovoru si vezměte opět s sebou svůj životopis a reference, nejlépe v několika kopiích. Nikdy dopředu nevíte, zda-li se nesetkáte s někým, kdo v původním programu setkání vůbec nebyl.

Cestujete-li do zahraničí, vždy se informujte předem na zvláštnosti země, na ceny, zvyklosti v obchodním styku, možnosti ubytování.

Jste-li pozváni na oběd či večeři, nechte nejprve objednat si své hostitele a teprve poté si vyberte jídlo v podobné cenové relaci. Objednávejte si pokud možno jídla, která nejsou náročná na konzumaci, neboť nezapomeňte, že budete muset konverzovat. Také mějte na paměti, že nejste na přátelském obědě s kamarádem, ale na přijímacím pohovoru, i když se odehrává restauraci. Vyhněte se alkoholu. Není od věci zopakovat si předem zásady stolování. V závěru si vyjasněte otázku placení. Vždy alespoň naznačte snahu zaplatit svou útratu. Pokud jste svou útratu neplatili, vždy za zaplacení partnerovi poděkujte.

O průběhu dalšího kola přijímacího pohovoru platí beze zbytku vše, co již bylo napsáno o kole prvním. Jestliže hovoříte s více lidmi současně, udržujte průběžně oční kontakt se všemi zúčastněnými.

Buďte připraveni zareagovat na dotaz, zda pracovní nabídku přijmete či nikoli a na diskusi o podmínkách, výši platu a benefitech. Pokud to potřebujete, nebojte si vzít čas na rozmyšlenou. Jenom nezapomeňte dodržet termín, který jste si určili.

Stejně jako v případě prvního kola přijímacího pohovoru, napište druhý den všem osobám, s nimiž jste hovořili, děkovný dopis.

Jestliže uplyne termín, který si společnost určila pro rozhodnutí, a Vy neobdržíte žádnou zprávu, zavolejte a zeptejte se.

Jestliže dostanete od společnosti vyrozumění, ať už kladné nebo záporné, reagujte na ně co nejdříve. I když Vám společnost sdělí, že jste nebyli přijati, je vhodné odpovědět písemně. V případě, že jste byli přijati a jste o tom vyrozuměni písemně, je vhodné odpovědět také písemně.