CZSKEN
Pro společnosti
Pro-Temp Recruitment

Pro-Temp Recruitment

Služba Pro-Temp Recruitment je základní náborovou službou sloužící k vyhledávání vhodných pracovníků na různé typy pozic, počínaje asistentskými místy, přes pozice specialistů, až po nižší a střední management, prostřednictvím výběru z databáze, inzercí na pracovních serverech, specializovaných internetových stránkách, v denním tisku, a v profesně zaměřených periodikách.

Specifikaci obsazované pozice nám můžete zadat elektronickou poštou i telefonicky. Samozřejmostí je následný osobní kontakt formou návštěvy našeho konzultanta ve Vašem sídle či Vás osobně v našich kancelářích s cílem upřesnit specifikaci zadání, odborných, kvalifikačních i osobnostních požadavků na kandidáty a projednat všechny podstatné aspekty vyhledávacího procesu. Po zadání hledané pozice je Vaší společnosti přiřazen konzultant, který zpracuje návrh komunikační inzerce a časový plán realizace Vaší zakázky. V případě cílené personální inzerce s uvedením jména Vaší společnosti jsou připraveny a následně odsouhlaseny grafické návrhy tak, aby plně reflektovaly Vaši firemní kulturu. Výběr vhodných kandidátů samozřejmě organizujeme.

Službu Pro-Temp Recruitment lze samozřejmě kombinovat s dalšími službami za účelem získání podrobnějších informací o vybraných kandidátech jak z profesionálního, tak i osobnostního pohledu. Tyto služby poskytuje naše mateřská společnost DRILL B.S. spol. s r.o. a jsou to:

Finanční ohodnocení zakázky se obvykle určuje ve formě násobků měsíční mzdy, případně počtem procent z roční mzdy, hledané pozice nebo je stanoveno pevnou smluvní cenou. Tato částka je fakturována pouze v případě úspěšného vyhledání vhodného kandidáta a podpisu pracovní smlouvy. Do tohoto okamžiku jsou veškeré služby bezplatné.

K vyhledávání vhodných kandidátů používáme následující procesy:

Vyhledávání a výběr z databáze naší společnosti

 • Využíváme vlastní rozsáhlou mezinárodní databázi obsahující více než 130.000 kandidátů z různých oborů a zemí/lokalit.

Vyhledávání a výběr z mezinárodních oborových databází

 • Vzhledem ke svému zapojení do profesních organizací a manažerských sdružení využíváme přístup do mezinárodních oborových databází partnerských společností i některých dalších databází založených na komerčním základě.

Vyhledávání a výběr prostřednictvím specializované inzerce

 • Efektivně pracujeme s inzercí na našich webových stránkách, na pracovních serverech a specializovaných internetových stránkách v České republice i v dalších zemích EU i mimo EU.
 • Využíváme personální inzerce v denním tisku a v profesně zaměřených periodikách (v České republice i v dalších zemích EU i mimo EU).

Spolupráce s ostatními společnostmi v rámci skupiny DRILL

 • V případě potřeby využíváme též zdrojů specializovaných společností v rámci skupiny DRILL (v České republice i v zahraničí), což je zejména vhodné v případě požadavku na identifikaci a oslovení nedostatkových a úzce specializovaných odborníků, např., v oborech informačních a telekomunikačních technologií, engineeringu či výroby.

Spolupráce s vysokými i středními školami i dalšími vzdělávacími institucemi

 • Spolupracuje s řadou škol i dalších vzdělávacích institucí, což, mimo jiné, využívá k identifikaci případných kandidátů, zejména (i když nejen) pro absolventské pozice.

Vyhledávání a výběr prostřednictvím obecných internetových sociálních sítí

 • Využíváme svého zapojení do profesních internetových sociálních sítí.

Vyhledávání a výběr prostřednictvím účasti na odborných, profesních konferencích a seminářích

 • Dle našich specializací na jednotlivé segmenty průmyslu a obchodu se účastníme konferencí, seminářů a dalších vzdělávacích programů, na kterých si dále zvyšujeme svoji odbornost a získáváme kontakty na manažery i specialisty daného oboru, kteří by mohli být vhodnými kandidáty pro některé naše zákazníky.

Vyhledávání a výběr prostřednictvím networkingu a referencí od stávajících a bývalých kandidátů

 • Využíváme svých osobních kontaktů, členství v obchodních, průmyslových a profesních komorách a vyžádaných doporučení stávajících a dřívějších kandidátů na své profesní známé a kolegy, kteří by mohli být vhodnými kandidáty.

Kandidáti, kteří po oslovení projevili o nabídku zájem, jsou pozváni k osobnímu pohovoru. Cíle pohovoru jsou:

 • Zjistit motivaci kandidátů ke změně zaměstnání.
 • Ověřit kvalifikační předpoklady kandidátů, jejich osobnostní a odborné způsobilosti.
 • Ověřit jejich manažerské schopnosti, schopnost vést, řídit a motivovat.
 • Ověřit schopnost kandidátů adaptovat se na prostředí Vaší společnosti.

Každému kandidátovi poskytujeme po pohovoru zpětnou vazbu. Současně informujeme Vaši  společnost o výsledcích pohovoru v dohodnutém časovém intervalu. V rámci této fáze také vždy ověřujeme pracovní reference i základní osobnostní charakteristiky a integritu kandidáta.

Tuto fázi zakončujeme podrobnou zprávou o každém z kandidátů vybraných do dalšího kola výběru. Zpráva obsahuje veškeré relevantní údaje o kandidátovi, jeho osobnostních a odborných způsobilostech, o jeho pracovních referencích z minulých zaměstnání a zdůvodnění, proč byl vybrán do dalšího kola. Tato zpráva je poskytnuta Vaší společnosti spolu s detailním vysvětlením jednotlivých bodů pouze se souhlasem kandidáta.

Po schválení vybraných kandidátů Vaší společností organizujeme pohovory podle předem schváleného plánu. Funkce zaměstnanců, kteří se setkají s kandidátem, i pořadí schůzek jsou velmi individuální a je třeba ho řešit v úzké spolupráci s odpovědnými zaměstnanci Vaší společnosti. Organizaci schůzek koordinuje po vzájemné dohodě náš konzultant nebo Váš odpovědný zaměstnanec. Po pohovorech s kandidáty vždy následuje zpětná vazba.

Následně zajišťujeme informování všech kandidátů o výsledcích pohovorů. V případě požadavku poskytneme další služby sloužící k ověření způsobilosti předvybraného kandidáta nebo kandidátů.

V případě požadavku vyjednáváme u vybraného kandidáta podmínky smlouvy, kompenzace, zaměstnanecké výhody a další aspekty smluvního vztahu tak, aby se předešlo nedorozumění a bylo dosaženo shody a spokojenosti obou stran.

Služba Pro-Temp Recruitment je poskytována se zárukou 3 měsíců ode dne vzniku pracovně právního poměru nebo obdobného smluvního vztahu mezi Vámi a kandidátem. Pokud v této době ukončí kandidát tento vztah, nebo dosahuje neuspokojivých pracovních výsledků, zajistíme bezplatně a neprodleně náhradu. Tato záruka se ovšem nevztahuje na případy, kdy dojde k podstatným změnám v kandidátově popisu práce, v jeho pozici ve společnosti, v kompenzacích, či dalších benefitech a sjednaných podmínkách.

Chcete se dozvědět více?

Rádi Vám odpovíme na všechny Vaše dotazy. Za účelem adresnosti naší odpovědi vyplňte, prosím, Vaše kontaktní údaje, abychom Vás mohli kontaktovat adresnou formou s naší odpovědí.

Děkujeme Vám!

Položky označené hvězdičkou (*) je nutno vyplnit.

Jméno *
Email *
Telefon *
Zpráva *
Opište kód *